СТУДЕНТИ
Магистърска степен


За обучение в магистърските програми, започващи от летния семестър на учебната 2010/2011 г. документи се приемат от 1 до 11 февруари 2011 г.

 

Магистърски програми и специалности към физически факултет, обучението по които започва от летния семестър на учебната 2010/2011 година:


- Безжични мрежи и устройства, редовно и платено обучение;
- Оптометрия, редовно и платено обучение;
- Ядрена техника и ядрена енергетика, редовно и платено обучение;
- Микроелектроника и информационни технологии, задочно обучение държавна поръчка и платено обучение.

 

Из "Справочник за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР 2010-2011 г., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2010”:


"Чл. 15 (1) Кандидатите подават лично или чрез други лица документи за кондидатстване в деканата на факултета, който предлага обучението в магистърските програми по съответните специалности;


Чл. 15 (2) Кандидатите подават следните документи:

 

1. Молба до Ректора по образец. Подадените документи важат едновременно за всички магистърски програми в рамките на един факултет, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на поставените условия.

 

2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието. Кандидатите трябва да са завършили легитимни висши училища.

 

2.1 В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити.

 

2.2 Кандидати, завършили Софийския университет "Св. Климент Охридски", на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допускат да представят уверение, издадено от отдел "Студенти" към факултета.

 

2.3 Завършилите небългарски висши училища представят удостоверение от Министерството на образованието, младежта и науката за призната образователно-квалификационна степен и легализирано, преведено и заверено приложение на дипломата с всички учебни дисциплини и оценки. Кандидатите представят оригиналната диплома за висше образование и ксерокопие. След сверяване с копието, оригиналната диплома се връща на кандидата. Кандидати, непредставили удостоверение от МОМН не се допускат до участие в конкурса

 

3.Квитанция за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за всеки изпит. Такса в размера на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

 

3.1 От такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди, кръгли сираци (до 25 годишна възраст) и майки с три и повече деца.

 

3.2 Внесена такса за участие в конкурса не се възстановява.