П Р О Т О К О Л

Днес, 12.05.2005 г. се проведе гласуване за попълване състава на Факултетния съвет.

Резултатите от гласуването са:

Списъчен състав – 193 души

Редуциран състав - 180 души

Присъстват - 137 души

Гласували - 120 души

Хабилитирани

проф. дфн Стефан Трифонов Иванов 39ДА 58НЕ 23 бели

доц. д-р Цвятко Кръстев Попов 55ДА 49 НЕ 16 бели

доц. д-р Пламен Илиев Данков 75ДА 34 НЕ 11 бели

доц. д-р Станислав Кръстев Лилов 57ДА 39 НЕ 24 бели

доц. дфн Юлия Михайлова Веселинова 38ДА 57НЕ 25 бели

нехабилитирани

гл.ас. д-р Илко Митков Русинов 84ДА 25 НЕ 11 бели

гл.ас. д-р Християн Юлий Стоянов 57ДА 41 НЕ 22 бели

студенти

Христо Светленов Тончев 62 ДА 35 НЕ 23 бели

Неше Незакет Сабри 49 ДА 51 НЕ 20 бели

Даниела Донева Донева 80 ДА 23 НЕ 17 бели

Любимир Венцеславов Илиев 63 ДА 35 НЕ 22 бели

Иван Ангелов Гаджев 33 ДА 58 НЕ 29 бели

Ивайло Бисеров Панайотов 64 ДА 32 НЕ 24 бели

За избрани се считат получилите 69 гласа.

По предложението за състав на ФС резултатите са:

Факултетният съвет да се състои от 33 души- 52 ДА 56 НЕ 12бели

Факултетният съвет да се състои от 32 души -54 ДА 44 НЕ 22 бели

Съставът на Факултетния съвет остава до 30 души.

Факултетният съвет е попълнен с 1 хабилитиран преподавател, 1 нехабилитиран преподавател и 1 студент.

Председател на комисията по избори:

/Проф.дфн Ал.Благоев/