СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА

ДО

Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛЛТЕТ

 

ПРЕДЛОЖНИЕ

от катедра Квантова електроника

Уважаеми г-н Председател,

Отчитайки структурата на действуващите учебни планове във Физически факултет, катедра Квантова електроника формулира и прие следните предложения, които моля да бъдат представени на Общото събрание и внесени за гласуване:

1. Принципно да се реши за специалности "Физика" и "Инженерна физика" хорариумът на задължителните дисциплини да бъде до 60% от максималния допустим (т.е. до 1800 часа) и по съответен начин това да бъде отразено в присъжданите кредити.

2. С оглед да се съхрани идеята за бакалавърска степен в обучението, да не се пристъпва към хаотично създаване на нови специалности. Мотивът да се създават нови специалности е в невъзможността при сегашните планове да се осигури обучение, след което бакалаврите да могат да се реализират в практиката. С положително решение по т.1. този мотив ще отпадне.

3. Учебният план на специалност "Инженерна физика" да се преработи основно. До края на месец май зам.-Деканът по учебната работа да предложи на Факултетния съвет и да свика на заседание комисия от заинтересованите катедри, които да преработят плана и да проведат процедурата по акредитация на специалността.

Предложенията са обсъдени и приети на заседание на катедрения съвет, за което прилагам препис-извлечение от Протокол 28/10.05.2005г.

 

С уважение,

10.05.2005г.

/ проф. Драйшу /